سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" Crash
سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" Crash
سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" Crash
سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" Crash

سنج ۱۶ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16″ CrashTC16


سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16″ Crash

  • سری ترک با وزن متوسط
  • ساخت دست‌ساز استادانه
  • خشک با زنگ (Bell) خام
  • دارای فرکانس تاریک (Dark) و گرم با حداقل بیش از حد مجاز