سنج چاینا 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" China

سنج چاینا ۱۶ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16″ ChinaTCH16


سنج چاینا 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16″ China

  • سنج چاینا اینچی سری ترک با وزن متوسط
  • خشک با زنگ (Bell) خام
  • دارای فرکانس تاریک (Dark) و گرم (Warm) با حداقل بیش از حد مجاز هستند.
  • ساخت استادانه دست‌ساز به منزله یک اثر هنری